Editor knihy:

Mgr. Jaroslav Nečas (1987)
Absolvoval historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a pracuje jako šéfredaktor magazínu I. světová. Zabývá se historií českých zemí v  období 1914–1948 se zaměřením na dějiny světových konfliktů. Je autorem monografie Adolf Kolínský. Český dozorce ve službách gestapa. V minulosti působil jako průvodce na Legiovlaku.

Autoři jednotlivých částí knihy:

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. (1971)
Vystudovala archivnictví a  pomocné vědy historické a hospodářské dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializuje se na dějiny československých vědeckých institucí a  osobností ve 20. století; dějiny bankovnictví a  ekonomiky v  meziválečném Československu a vojenskou historii v kontextu hospodářských dějin. Vyučuje na FF UK, Praha a  Cevro Institutu. Je spoluautorkou knih Jaroslav Bidlo – Milada Paulová. Střet generací? Paměti a vzájemná korespondence zakladatelů byzantologie a  slovanských studií a  „Drahý pane kancléři...“ Vzájemná korespondence Milady Paulové a Přemysla Šámala (2 díly). Dále napsala knihu Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři.

PhDr. Vladimír Černý, Ph.D. (1975)
Vystudoval historii a politologii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v  Brně. Specializuje se na dějiny 20. století, zejména vývoj českých zemí v období let 1914–1948. Působí jako odborný asistent na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU a externě vyučuje na Historickém ústavu FF MU. Je spoluautorem knih Legenda bez legend: Životní osudy armádního generála Vojtěcha Borise Luži, Místa zkropená krví. Kounicovy studentské koleje v  Brně v  letech nacistické okupace 1940–1945 či Memorial Book for the Dead of the Mauthausen Concentration Camp: Commentaries and Biographies.

Petr Čížek (1989)
Od mládí se aktivně zajímá o  problematiku čs. legií, pravidelně publikuje odborné i  populárně-naučné články a  účastní se konferencí v České republice i v zahraničí. Hlavním bodem jeho zájmu jsou čs. legie v Itálii a taktika útočných oddílů. Své zkušenosti zúročuje při spolupořádání naučných akcí pro širokou veřejnost. Od roku 2015 pracuje pro Československou obec legionářskou jako průvodce na pojízdné výstavě Legiovlak. Podílel se na scénáři dokumentu Legie 100: Ve stínu italských hor, kterým zároveň spoluprovázel. Je aktivním cvičencem Sokola.

Tomáš Drábek (2001)
Začínající badatel, nastupující student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vítěz ceny Česká hlavička za rok 2018 s prací Informačně-osvětový odbor v československé legii na Rusi, o němž také přednášel na odborné konferenci Na bojištích I. světové války. Specializuje se na kulturní a politickou činnost v Československém vojsku na Rusi. Člen Československé obce legionářské.

Jiří Charfreitag, DiS. (1986)
Po absolvování Střední průmyslové školy v Hradci Králové a Vyšší odborné školy elektrotechnické Františka Křižíka v  Praze působil několik let v  komerční sféře. Od roku 2012 je pracovníkem Československé obce legionářské, ve které zastával nejprve funkci informačního operátora a od roku 2014 pracuje na pozici tajemníka projektu LEGIE 100. Pod jeho vedením se podařilo úspěšně realizovat rozsáhlý projekt LEGIE 100, který významně přispěl k popularizaci problematiky čs. legií. Aktivně se podílel na tvorbě několika desítek tematických výstav, uskutečnění řady bojových ukázek, přednášek, na přípravě stálé expozice Československé obce legionářské, a především na realizaci unikátního projektu Legiovlak.

RNDr. Ivan Koláčný (1945)
Věnuje se faleristice a jako heraldik je i autorem mnoha znaků osob a obcí v ČR. Na téma faleristiky zpracoval řadu odborných i popularizačních článků a vydal publikace Řády a  vyznamenání Habsburské monarchie do roku 1918 a Nizozemí v řádech a vyznamenáních – Od zlatého rouna po současnost.

Mgr. Vlastimil Křišťan (1989)
Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na moderní vojenské dějiny, především ve vztahu ke komemoraci a každodennosti sovětské Dělnicko-rolnické rudé armády. V nyní prováděném doktorandském výzkumu na Ústavu českých dějin FF UK se zaměřuje na druhý život československých rudoarmějců v komunistickém Československu. Pracuje v Muzeu československých legií a spolupodílel se na výstavách Vytiskneme si naše! První československé poválečné známky, Cesta legionáře či Stráž na Hradě pražském.

Mgr. Miroslav Maňas (1987)
Vystudoval obecnou historii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Zaměřuje se na 19. a 20. století, především na dějiny vojenství, každodennosti, řemesel, spolkové činnosti a veřejného prostoru v době první republiky. V posledních letech se věnuje tématu československých legií. Je autorem odborných i populárně-naučných článků a v současné době pracuje jako průvodce na Legiovlaku.

Mgr. Miroslav Mašek (1983)
Po gymnáziu absolvoval magisterské studium žurna- listiky a  moderních dějin na Masarykově univerzitě v  Brně. Nejprve působil ve zpravodajských médiích a zpracovával encyklopedická hesla vztahující se k vojenské tematice. Od roku 2013 se věnuje převážně publicistice se zaměřením na vojensko-historická témata a problematiku outdoor & survival. Zajímá se o každodenní život na frontě i v zázemí za obou světových válek, stejně jako o lokální konflikty druhé poloviny 20. století.

Mgr. Michal Rak, Ph.D. (1981)
Vystudoval archeologii na Filozofické fakultě Západo- české univerzity v Plzni, jeho specializací je archeologie konfliktů 20. století. Na toto téma publikoval řadu odborných studií a je autorem nebo spoluautorem několika monografií. Od roku 2016 působí v  Československé obci legionářské jako koordinátor publikační činnosti, řídí mimo jiné Edici pamětí ČsOL. Jako editor i autor se podílel na sborníku ke 100. výročí zborovské bitvy Zborov 1917–2017. Jeho velkým koníčkem jsou dějiny letecké války let 1939–1945, na toto téma pravidelně publikuje v několika populárně-naučných časopisech.

PhDr. Tomáš Rusek (1991)
Doktorand oboru české a československé dějiny na Slezské univerzitě v Opavě. Specializuje se na dějiny československé legie v Itálii a československo-polského sporu o Těšínsko. Za svou diplomovou práci Legionář Jan Čapek obdržel cenu Edvarda Beneše I. stupně za rok 2018. Je iniciátorem a koordinátorem mezinárodního projektu Těšínské Slezsko 1920–2020. 

Mgr. Jaromír Sobotka (1991)
Studoval historii se zaměřením na politické dějiny středovýchodní Evropy na univerzitách v Brně a Düsseldorfu. V  současnosti působí na Historickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity jako doktorand a na Masarykově ústavu a archivu AV v Praze jako externí výzkumný pracovník. Je autorem několika odborných publikací na téma politického stranictví a levicových hnutí. Od roku 2014 píše jako externí autor do časopisů Extra Publishing.

Bc. Zdeněk Špitálník (1987)
Vystudoval obor Soudobé dějiny na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2012 pracuje ve Vojenském historickém ústavu Praha jako kurátor podsbírek Stejnokroje a výstroj a Vexilologie. Je autorem a spoluautorem řady výstav, monografií a článků s tematikou čs. armády první poloviny 20. století.

PhDr. Dalibor Vácha, Ph.D. (1980)
Vystudoval učitelství a následně doktorský obor Čes- ké dějiny na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Specializuje se na čs. dějiny 1. poloviny 20. století. Je autorem řady publikací zejména k dějinám čs. legií v Rusku včetně Bratrstvo. Všední a dramatické dny československých legií v Rusku (1914–1918), Ostrovy v bouři. Každodenní život československých legií v ruské občanské válce (1918–1920) nebo Srdce tak bohaté na život. Rudolf Medek a jeho doba (1890–1940). Píše i  beletrii, např. Červenobílá (Cena Knižního klubu) o  čs. legiích v Rusku nebo Za svobodu o čs. legiích ve Francii a Hranice o čs. vojácích na východní frontě za druhé světové války.

Zdeněk Votava (1988)
Specializuje se na historii čs. legií v Rusku a historii bývalého VVP Milovice. V letech 2015–2019 se podílel na realizaci projektu LEGIE 100 jako průvodce na pojízdné výstavě Legiovlak. Je členem jednoty Československé obce legionářské ve Valašském Meziříčí.

PhDr. Ferdinand Vrábel (1948)
Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v  Praze, obor archivnictví. Zabývá se především dějinami 19. a  20. století s  důrazem na první světovou válku, čs. legie, Milana R. Štefánika a  meziválečnou Československou republiku. K okruhu jeho vědeckého zájmu patří problematika čs. zahraničního vojska během první světové války a válečné hroby a památníky; dále vztahy mezi Čechy a Slováky a postavení národnostních menšin. K  uvedeným tématům publikoval několik vědeckých studií a  odborných i  populárně-naučných článků. Je autorem knih Zápisky legionára a Milan Rastislav Štefánik a vznik Československa.